Τροπολογία για τα πτυχία των Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων. Γίνονται δεκτά για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δημόσιο.

Δεκτά κάνει το υπουργείο Παιδείας τα πτυχία των Κολεγίων που έχουν λάβει “Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας” από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)].

 

Το υπουργείο Παιδείας που εξέδωσε την εγκύκλιο ξεκαθαρίζει τα εξής:

Α. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει σε σχέση με τα κριτήρια προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Β. Όπως συνέβαινε πάντα, έτσι και τώρα, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών γίνονται με κριτήριο τους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ΑΕΙ ή με αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

Τροπολογία για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο “σκούπα” αναφέρεται ότι:

Α.Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

Β.Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) έχει εκδώσει πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων επί υποθέσεων που συχνά επαναλαμβάνονται, το υπουργείο Παιδείας έκρινε  απαραίτητο να εισαχθεί η απλοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις περιπτώσεις που ο αρμόδιος προϊστάμενος τμήματος συντάσσει θετική εισήγηση περί αναγνώρισης.

Γ. Η εισήγηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη θετική κρίση του Σ.Α.Ε.Π. για όμοια περίπτωση με την κρινόμενη.

Δ. Με τη ρύθμιση αυτή αποσυμφορείται το Σ.Α.Ε.Π., το οποίο πλέον επιλαμβάνεται μόνο των υποθέσεων, για τις οποίες είτε δεν έχει κρίνει το ίδιο στο παρελθόν είτε  ο αρμόδιος προϊστάμενος  εισηγείται τη μη αναγνώριση είτε υπάρχουν αμφιβολίες για την αναγνώριση ή μη.

Ε. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των αντισταθμιστικών μέτρων του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 ή για τις σπάνιες περιπτώσεις, που προσφεύγει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κατά θετικής απόφασης περί αναγνώρισης.

Ζ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων επιλαμβάνεται το Σ.Α.Ε.Π., ο αρμόδιος προϊστάμενος, που μετέχει στη σύνθεση του συλλογικού οργάνου, εκτελεί χρέη εισηγητή με δικαίωμα ψήφου.

Η. Ο αρμόδιος προϊστάμενος, ο οποίος θεωρείται λόγω της θέσης του ως ο πλέον έμπειρος για τα θέματα αυτά και ο πλέον κατάλληλος για τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων, λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π., που έχουν ήδη εκδοθεί ή αυτές που θα εκδοθούν στο μέλλον με βάση τη νέα διαδικασία. Ως εκ τούτου υφίσταται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη.

Θ. Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης του Σ.Α.Ε.Π. ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων στη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (Β’ 896), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «O Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων  υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».

Σύμφωνα με την νέα τροπολογία οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών είναι οι εξής:

  1. Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφασίζει, κατόπιν θετικής εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55, για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όμοια περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας.
  2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για όμοια περίπτωση ή σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος της παραγράφου 1 παραπέμπει την κρίση της συγκεκριμένης περίπτωσης στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση που κατά την κρίση του είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας κατόπιν αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14.
  3. Ο ως άνω Προϊστάμενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και έχει δικαίωμα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τμήματος της παραγράφου 1.
  4. Σε περίπτωση υποβολής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αίτησης θεραπείας κατά της θετικής απόφασης από τον ενδιαφερόμενο για οποιοδήποτε λόγο, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόμενο δεν θίγεται.»
  5. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής «, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».
  6. Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ως άνω Προϊστάμενος εκτελεί χρέη εισηγητή και έχει δικαίωμα ψήφου.»

«Η. Ως Γραμματέας, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»

  1. Στο άρθρο 57 Α του π.δ 38/2010, το οποίο προστέθηκε με την υποπαρ. 24 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων στη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της  48066/ΙΑ/31-3-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 896).»

Γενικότερα το Σχέδιο Νόμου αφορά:

1. Τα Μεταπτυχιακά

2. Τη διοίκηση των ΑΕΙ

3. Τους ΕΛΚΕ

4. Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5. Θέματα ιδιωτικών σχολείων

6. Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

7. Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

8. Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Επιστημονικά Πεδία)

9. Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

10. Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

11. Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

12. Ρυθμίσεις θεμάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

13. Κολλέγια: Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

14. Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)