Κόπωση στα φορολογικά έσοδα- Τα στοιχεία του εξαμήνου δείχνουν υστέρηση 25 εκατ. ευρώ

Mε υστέρηση 25 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα και τις εισπράξεις από φόρους να διαμορφώνονται στα 19,312 δισ. ευρώ έναντι στόχου 19,337 δισ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του χρόνου.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την κρισιμότητα της πορείας των εσόδων από φόρους το δεύτερο εξάμηνο προκειμένου να εναρμονιστεί με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου ο προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 635 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 465 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,936 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Και αυτό παρά τις αυξημένες δαπάνες, κατά 507 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό στο διάστημα αυτό, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το πρώτο εξάμηνο φέτος έχουν καταβληθεί επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 245 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 2,299 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,249 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στήριξης (ΜΠΔΣ) 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1,596 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,978 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,731 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 106 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 43 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,3%,

γ) ‘Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 27 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 64 εκατ. ευρώ ή 1,0 %,

στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 6,6%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 89 εκατ. ευρώ ή 12,8%,

θ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 19 εκατ. ευρώ ή 8,9%,

ι) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 67 εκατ. ευρώ ή 33,2%,

ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 18 εκατ. ή 12,1%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 211 εκατ. ή 6,1%, λόγω του ότι o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 138 εκατ. ή 60,2%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,229 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,152 δις ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,248 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,556 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 320 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,431 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 278 εκατ. ευρώ.