Το Mega σε νέα εποχή

‘Πράσινο φως’ από την Γ.Σ. της Τηλέτυπος (δηλαδή τους εκπροσώπους των τριών μεγαλομετόχων δηλαδή) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22,5 εκατ. ευρώ.

Σε κατάσταση ομαλοποίησης, νέας δυναμικής αλλά και ανακατατάξεων στο μετοχικό κεφάλαιο, με νέους συσχετισμούς(που θα αφορούν τη διοίκηση και συνδιοίκηση του καναλιού) φαίνεται να επιστρέφει η “Τηλέτυπος” καθώς την Πέμπτη η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 22,6 εκατ. ευρώ.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22 εκατ. ευρώ στο Μega (Tηλέτυπος), με τα προβληματικά οικονομικά και ελλείμματα, ωστόσο ο ΔΟΛ δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό του,(σήμερα είναι κοντά στο 22% αλλά θα μειωθεί κοντά στο 10%, εάν δεν λάβει μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) ενώ η Πήγασος θα ασκήσει μερικώς το δικαίωμα της στην αύξηση. Με συνέπεια την ενίσχυση της πλευράς Βαρδινογιάννη τόσο με τη δική της συμμετοχή όσο και με την είσοδο νέων μικροεπενδυτών τύπου Φιλιππόπουλου, Μάρη κλπ

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον ΔΟΛ, όπως ανακοινώθηκε, δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό, «αλλά διάκειται θετικά στην είσοδο νέων επενδυτών», ενώ η Πήγασος δεδομένων των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών επιφυλάσσεται ως προς την ολική άσκηση των δικαιωμάτων, αλλά κι αυτή διάκειται θετικά ως προς την είσοδο νέων επενδυτών.

Αναλυτικά, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., την 7η Απριλίου 2016, συμμετείχαν 23 μέτοχοι με 90.160.906 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,45 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

1. «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών»
Αποφασίσθηκε ομοφώνως, με 90.160.906 ψήφους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 22.678.553,70 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 75.595.179 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

– Η τιμή διαθέσεως θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.
– Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με δικαίωμα προτιμήσεως, σε αναλογία τριών νέων μετοχών ανά τέσσερις παλαιές.
– Δικαίωμα προτιμήσεως στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο ασκήσεώς τους, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτιμήσεως κατά την περίοδο διαπραγματεύσεως των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

– Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
– Οι βασικοί μέτοχοι προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α. :

Α. «Η μέτοχος “ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, δηλώνει την πρόθεσή της όπως ασκήσει μερικώς το δικαίωμα προτίμησης, επιφυλασσομένη ως προς την ολική άσκησή του, δεδομένου ότι προσβλέπει θετικά στη συμμετοχή νέων επενδυτών, στην προκείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».

Β. «Η μέτοχος “ΔΟΛ Α.Ε.” δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως, αλλά διάκειται θετικά προς τη συμμετοχή νέων επενδυτών, ώστε να ενισχυθεί το πολυμετοχικό σχήμα της εταιρείας. Η μέτοχος δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως, επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από της ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.».

– Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της καλύψεως, συμφώνως προς το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920.
– Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.»
Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με 90.160.906 ψήφους, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

3. «Επικύρωση συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.»
Με 55.282.593 ψήφους

Α. επικυρώθηκαν
– η από 14.7.2015 εκλογή του κ. Νικολάου Πεφάνη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Αθανασίου Ανδρεούλη,
– η επταμελής σύνθεση του Δ.Σ. μετά την παραίτηση του κ. Ηλία Τσίγκα την 15.12.2015 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην προβεί στην εκλογή αντικαταστάτου,
– ο ορισμός του κ. Παναγιώτη Στ. Ψυχάρη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008,
– η παραίτηση του κ. Νικολάου Πεφάνη την 11.3.2016, για την αντικατάσταση του οποίου έχει επιφυλαχθεί το Συμβούλιο,
– η από 6.4.2016 εκλογή του κ. Αντωνίου Τσενέ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 5.4.2016 μέλους Δ.Σ. κ. Αντωνίου Θεοχάρη.

Β. ορίσθηκε ανεξάρτητο μέλος ο κ. Αντώνιος Τσενές και

Γ. ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008 οι κκ. Φώτιος Μπόμπολας, Παναγιώτης Ψυχάρης και Αντώνιος Τσενές.

SHARE