Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την ένταξη στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα έχουν πλέον οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία για τους οφειλέτες. Ή εγκύκλιος του ταμείου αναφέρει αναλυτικά:

Χορήγηση Βεβαίωσης: Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός 5 εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, χορηγείται «Γνωστοποίηση Οφειλής» καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Ιστορικό ασφάλισης-Οικονομικός έλεγχος: Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται εντός 15 ημερών να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του, δια των πληρεξούσιων δικηγόρων.
Για τον σκοπό αυτόν, συντάσσεται, κατά προτεραιότητα, «Ιστορικό Ασφάλισης-Οικονομικού Ελέγχου», το οποίο διαβιβάζεται άμεσα προς τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Είσπραξη δόσεων ρύθμισης: Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση.
Η έναρξη καταβολής ορίζεται στη διαταγή ή την απόφαση. Αντίγραφα Προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ, προκειμένου να ενεργεί για την είσπραξη των δόσεων, την ανάκληση μέτρων, τη διακοπή ρυθμίσεων κ.λπ.

Μη βεβαιωμένες οφειλές: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές -ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο «γνωστοποίησης οφειλής»-, αυτές είναι εκτελεστές από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο, η ρύθμιση διακόπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης. Οι ρυθμίσεις είναι εξατομικευμένες και δεν υπόκεινται σε μηχανογραφική τυποποίηση.

Απώλεια ρύθμισης: Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσόν τριών μηνιαίων δόσεων. Πχ. ποσό οφειλής 10.000 ευρώ, ποσό δόσης 30 ευρώ. Καθυστέρηση άνω των 90 ευρώ επιφέρει απώλεια της ρύθμισης. Μετά την απώλεια και της 7ης δόσης επέρχεται η απώλεια της συνολικής ρύθμισης. Με την επέλευση της απώλειας πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταθέτει σχετική αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή απόφασης, εντός 4 μηνών.

Δικαιώματα – Ευεργετήματα: Ο ΟΑΕΕ χει απευθύνει πλαίσιο ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των δικαιωμάτων-ευεργετημάτων κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων (π.χ. επιλογή κατώτερης κατηγορίας, ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα κ.λπ.) και αναμένεται σχετική ενημέρωση.