Προγράμματα επιχορηγήσεων για μικρές επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ

370 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες θα διαθέσει το ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και ξεκινά, ενώ ξεχωριστό πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη αποφοίτων ΑΕΙ στον ιδιωτικό τομέα.

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

 • Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες ως τις 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφισταμένων και έχουν συσταθεί ως τις 31.12.2015.
 • Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ ως 200.000 ευρώ.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Επιδοτούνται για:
 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, Μηχανήματα – εξοπλισμό.
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή κοινών επιχειρήσεων joint ventures που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα/υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
 • Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 1. Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και στη διεθνή τουριστική αγορά.

 • Μπορούν να συμμετέχουν:
 • Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες ως τις 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφισταμένων και έχουν συσταθεί ως τις 31.12.2015.
 • Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ ως 150.000 ευρώ.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Επιδοτούνται για:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
 • Μηχανήματα – εξοπλισμό.
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης ή μεικτής/πολλαπλής χρήσης τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία.
 1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολουμένων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 • Μπορούν να συμμετέχουν:
 • Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Επιδοτούνται για:
 • Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.
 • Επιδοτούνται:
 • Ως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • Ως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • Ως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου κατά το έτος 2015 να είναι χαμηλότερο από 20.000 ευρώ.
 • Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 35.000 ευρώ.
 1. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 • Μπορούν να συμμετέχουν:
 • Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ ως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων.
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Υλικά / κατασκευές.
 • Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Ενέργεια.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ.
 • Υγεία – φάρμακα.

Ηλεκτρονική πύλη

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για όλα τα προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.