Η απόφαση του Eurogroup- Το πλήρες κείμενο

Μόνο χαρές και πανηγυρισμούς δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση Τσίπρα η τελική απόφαση του Eurogroup, μετά την 11ωρη συνεδρίασή του.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

«Το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μια πλήρης συμφωνία (staff level agreement) ανάμεσα στην Ελλάδα και τους θεσμούς.
Επίσης, η Ευρωομάδα σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι ελληνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον προληπτικό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος είναι σύμφωνος με τη δήλωση του Eurogroup που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου, ιδίως όσο αφορά στην ενδεχόμενη θέσπιση μόνιμων διαρθρωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ενίσχυσης των εσόδων, που θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα.
Ως εκ τούτου, παρέχει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τους πρωταρχικούς στόχους του πλεονάσματος του προγράμματος ΕΜΣ (3,5% του ΑΕΠ), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ελλάδα στο πλαίσιο του SGP και του Fiscal Compact.

Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των περισσότερων από τα συμφωνηθέντα πριν από τις δράσεις για την πρώτη αξιολόγηση, ιδίως την υιοθέτηση της νομοθεσίας για τα μέτρα ύψους 3% του ΑΕΠ που θα επιτρέψουν την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων του 2018, όπως αυτή για το άνοιγμα της αγοράς για την πώληση των δανείων και για να καθορίσει την πλήρη και ανεξάρτητη λειτουργία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων.
Η Ευρωομάδα έδωσε εντολή στο EWG να εξακριβώσει στις επόμενες μέρες την πλήρη εφαρμογή των εκκρεμών ενεργειών με βάση την αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα, ιδίως οι διορθώσεις στην νομοθεσία για το άνοιγμα της αγοράς για την πώληση των δανείων, και για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων ενεργειών που σχετίζονται με τις εκκρεμείς ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.

Μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των προηγούμενων δράσεων και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, τα διοικητικά όργανα του ESM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο της συμφωνίας, καθώς και την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος ESM.
Η δεύτερη δόση στο πλαίσιο του προγράμματος, ύψους 10,3 δις ευρώ θα δοθεί σε πολλές εκταμιεύσεις, αρχίζοντας με μια πρώτη καταβολή τον Ιούνιο (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους και για να υπάρξει κάθαρση ενός αρχικού μέρους των καθυστερημένων οφειλών, ένα μέσο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
Οι επόμενες εκταμιεύσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την περαιτέρω ανάγκη εξυπηρέτησης του χρέους θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Οι εκταμιεύσεις για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα υπόκεινται σε υποβολή εκθέσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των καθυστερήσεων.
Η πρόσθετη εκταμίευση για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους θα υπόκεινται σε ορόσημα που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποίησεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου Ταμείου Επενδύσεων και Ιδιωτικοποιήσεων, την τραπεζική διακυβέρνηση, την υπηρεσία εσόδων και τον τομέα της ενέργειας, που θα πρέπει να αξιολογούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να επαληθεύονται από το EWG και τον ΔΣ του ESM.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup στις 9 Μαΐου, και ενόψει της επικείμενης πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων ενεργειών από την Ελλάδα και την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, η Ευρωομάδα εξέτασε σήμερα την βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Η Ευρωομάδα συμφωνεί με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με το ακόλουθο επίπεδο αναφοράς για ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN): σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την μεσοπρόθεσμη περίοδο μετα το προγράμμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, έπειτα.

Το Eurogroup υπενθυμίζει τον μεσοπρόθεσμο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 και υπογραμμίζει τη σημασία της δημοσιονομικής πορείας σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ.

Το Eurogroup υπενθυμίζει τις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες αρχές που συμφωνήθηκαν στις 9 Μαΐου για τα πιθανά επιπλέον μέτρα για το χρέος:
-τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να αντικαταστήσει με την πάροδο του χρόνου την χρηματοδότηση του χρέους με ιδιωτική χρηματοδότηση
-την ελάφρυνση του προφίλ αποπληρωμής
-την παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος
-την ευελιξία να αντιμετωπίσει αβέβαιες εξελίξεις γύρω από την αύξηση του ΑΕΠ ή/και των επιτοκίων στο μέλλον.
Στις 9 Μαΐου, η Ευρωομάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ονομαστικές περικοπές εξαιρούνται, και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ και του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ.

Καθοδηγούμενη από αυτές τις αρχές και βάσει των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιούνται από το EWG, το Eurogroup συμφώνησε σήμερα σε ένα πακέτο μέτρων για το χρέος που θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή, όπως είναι απαραίτητο για να πληροί το συμφωνημένο πλαίσιο για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και θα υπόκεινται στις προκαθορισμένες προϋποθέσεις του προγράμματος ESM.

Για τη βραχυπρόθεσμη περίοδο, η Ευρωομάδα συμφωνεί σε μια πρώτη δέσμη μέτρων που θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης μέχρι το τέλος του προγράμματος και η οποία περιλαμβάνει:

-Εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής για το ΕΤΧΣ, σύμφωνα με την τρέχουσα σταθμισμένη μέση λήξη
-Χρήση της χρηματοδότησης από EFSF /ESM για τη μείωση του κινδύνου από τα επιτόκια χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος
-Παραίτηση του περιθωρίου του step-up επιτοκίου που σχετίζεται με την επαναφορά χρέους από το δεύτερο ελληνικού πρόγραμμα για το έτος 2017

Το Eurogroup ζητά από τον EFSF και τον ESM να λάβει τα μέτρα αυτά εμπροσθοβαρώς στο πλαίσιο της εντολής τους, με βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες του EWG, και όπου χρειάζεται να προετοιμάσει την επίσημη λήψη αποφάσεων από τα σχετικά όργανα των EFSF και ESM. Η απόφαση για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF και τη μείωση των κινδύνων επιτοκίου θα πρέπει να λαμβάνονται ως θέμα προτεραιότητας.

Μεσοπρόθεσμα, το Eurogroup αναμένει να εφαρμόσει μια πιθανή δεύτερη δέσμη μέτρων μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ESM. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν εάν μια επικαιροποίηση της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους που παράγεται από τα αρμόδια όργανα στο τέλος του προγράμματος, δείξει ότι χρειάζονται για την κάλυψη του συμφωνηθέντος GFN, εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα και το Eurogroup για την εφαρμογή του προγράμματος.

-Κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος για το 2018.
-Χρήση των κερδών του 2014 από τον ESM και αποκατάσταση της μεταφοράς των ANFA και SMP κερδών στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) προς τον ESM για τη μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών.
-Διαχείριση Ευθύνης – πρόωρη, μερική εξόφληση των υφιστάμενων επίσημων δανείων προς την Ελλάδα με τη ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος ESM με σκοπό να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκταθούν οι διάρκειες.
-Εάν είναι απαραίτητο, κάποια στοχευμένη αναδιαμόρφωση του EFSF (π.χ. επέκταση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας, εκ νέου απόσβεση του προφίλ του EFSF, καθώς και μείωση ή αναβολή των πληρωμών τόκων) στο βαθμό που απαιτείται για να κρατήσει το GFN κάτω από το συμφωνηθέν σημείο αναφοράς, προκειμένου να ικανοποιηθεί το ΔΝΤ και χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τις χώρες του προηγούμενου προγράμματος ή για τον EFSF.

Μακροπρόθεσμα, η Ευρωομάδα είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων για το χρέους, σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και την εκπλήρωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα φέρει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε βιώσιμη πορεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα διευκολύνει τη σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές. Την ίδια στιγμή, η Ευρωομάδα συμφωνεί σε ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα ενεργοποιηθεί μετά το πρόγραμμα ESM για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση που ένα πιο δυσμενές σενάριο προκύψει.
Το Eurogroup θα εξετάσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού υπό τον όρο ότι τα πρόσθετα μέτρα για το χρέος που απαιτούνται για την εκπλήρωση του κριτηρίου αναφοράς GFN και οτι θα υπόκειται σε απόφαση του Eurogroup, το οποίο και θα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναδιαμόρφωση του EFSF και η αναβολή των πληρωμών τόκων. Επίσης, το Eurogroup δεσμεύεται για μακροπρόθεσμη τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής ανάπτυξης.

Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι σε αυτό το εξαιρετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους δεν μπορεί να υπάρχουν προβλέψεις, παρά μόνο υποθέσεις, δεδομένου του μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της επικείμενης επιτυχούς ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης και τη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup χαιρετίζει την πρόθεση των στελεχών του ΔΝΤ να εισηγηθούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου την έγκριση της οικονομικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2016, που θα στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνημένων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΔΝΤ, η έγκριση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια νέα DSA και σε μια αξιολόγηση των πιθανών μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος, στα μέσα του 2018 και θα καθοριστεί από το Eurogroup βάσει μιας αναθεωρημένης DSA, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.

Η Ευρωομάδα είναι έτοιμη, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, να υποστηρίξει την ολοκλήρωση των μελλοντικών αναθεωρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμη μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζεται όπως έχει προγραμματιστεί. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι στόχοι, θα επανεξετάζονται τακτικά με βάση τα στοιχεία από τα θεσμικά όργανα.»

SHARE