Ανοιχτό και με τη βούλα του Νομικού Συμβουλίου το επάγγελμα των εκδιδομένων

Το πιο αρχαίο επάγγελμα, αυτό των εκδιδομένων είναι πλέον «ανοιχτό» στη χώρα μας και με τη βούλα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους!

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το ΝΣΚ «το επάγγελμα των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων έχει απελευθερωθεί».

Ειδικότερα το ΝΣΚ απαντώντας σε ερώτηση του υπουργείου Υγείας για τους γεωγραφικούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα γνωμοδότησε ομόφωνα ότι α) οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν, κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, να δέχονται ως νόμιμα τα προβλεπόμενα στο ν. 2734/1999 πιστοποιητικά άσκησης του επαγγέλματος των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων, τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (με ισχύ για όλη την Επικράτεια), προκειμένου να προβούν στις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς τους και β) πως το επάγγελμα των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων δεν εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011.

Σύμφωνα με το ν. 2734/1999 το εκδιδόμενο με αμοιβή πρόσωπο υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, από τον Περιφερειάρχη του τόπου κατοικίας του. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών για την περιοχή της οικείας Περιφέρειας και στους κατόχους του εν λόγω πιστοποιητικού, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, χορηγείται υποχρεωτικά βιβλιάριο υγείας εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Είναι άγαμο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

γ. Δεν πάσχει από σεξουαλικός μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.

δ. Δεν πάσχει από οποιοσδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

ε. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.),μαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.), σωματεμπορία (άρθρο 350 Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απαντώντας στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για το αν θα πρέπει να γίνονται δεκτά από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας τα πιστοποιητικά με ισχύ για όλη την Επικράτεια που εκδίδονται από άλλες Περιφέρειες, αναφέρει πως «σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατομική διοικητική πράξη από την έναρξη της ισχύος της και μέχρι την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της έναντι των ιδιωτών αλλά και έναντι των διοικητικών αρχών» και ξεκαθαρίζει πως «οι διοικητικές αρχές δεν μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων άλλων διοικητικών αρχών εφόσον οι πράξεις αυτές φέρουν τα γνωρίσματα έγκυρων πράξεων».

Στη βάση αυτή το ΝΣΚ αποσαφηνίζει πως οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας δεν μπορούν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των ανωτέρω πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διαφορετικές Περιφέρειες με ισχύ για όλη την Επικράτεια, και οφείλουν να τα δέχονται ως νόμιμα και να προβαίνουν στις περαιτέρω ενέργειές τους.

Όσον αφορά στο ερώτημα αν το επάγγελμα των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3919/2011 και επομένως έχει απελευθερωθεί από περιορισμούς και δη γεωγραφικούς, το ΝΣΚ αποσαφηνίζει πως οι περιορισμοί της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους οι οποίοι δεν συνάδουν με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας καταργήθηκαν με το ν. 3919/2011 και πως «στην έννοια των εν λόγω επαγγελμάτων εμπίπτει κάθε μη μισθωτή οικονομική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής συμπεριλαμβανομένης και αυτής των εκδιδομένων έναντι αμοιβής προσώπων».

Στη βάση αυτή διευκρινίζει πως από της ισχύος του νόμου 3919/2011 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, το οποίο να θεσπίζει παρεκκλίσεις από τους καταργούμενους περιορισμούς, για το επάγγελμα των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, με αποτέλεσμα, οι προβλεπόμενοι, μεταξύ άλλων, γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος να έχουν καταργηθεί. Συνεπώς τα πιστοποιητικά ( βεβαιώσεις) που χορηγούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες στα οποία βεβαιώνεται ότι οι κάτοχοί τους, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του εκδιδόμενου με αμοιβή προσώπου σε οίκο ανοχής, νόμιμα εκδίδονται με ισχύ σε όλη την Επικράτεια, και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν να τα δέχονται ως νόμιμα, προκειμένου να προβούν στις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς τους (θεώρηση βιβλιαρίων υγείας κ.λ.π.).