178 φορείς του Δημοσίου δεν έχουν ακόμη απογραφεί!

Σημαντικές καθυστερήσεις στην απογραφή των δομών του Δημοσίου παρατηρούνται πέντε χρόνια μετά τη σχετική μνημονιακή μας δέσμευση!

Όπως παραδέχτηκε και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Αμυρά, 178 φορείς και οργανισμοί του δημοσίου δεν έχουν δώσει ακόμη στοιχεία για το προσωπικό τους! Και το πιο απίστευτο, συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, παρότι είχαν προειδοποιηθεί ότι αν δεν καταγραφούν θα σταματήσει η κρατική βοήθεια.

Αιτία για αυτή τη χαλαρότητα στην απονομή δικαιοσύνης είναι η μη έκδοση της σχετικής απόφασης.

Εως τώρα, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου έχουν απογραφεί 208 ΝΠΔΔ, δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σχολικές επιτροπές των δήμων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, μόλις τρία υπουργεία απάντησαν στην εγκύκλιο που έστειλε ο ίδιος τον περασμένο Νοέμβριο, ζητώντας να ενημερωθεί για το ποια ΝΠΙΔ λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση σε επίπεδο άνω του 50% του προϋπολογισμού τους.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Βερναρδάκη:
1.Κατόπιν της αποστολής της υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9-11-2015 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, απεγράφησαν (μέχρι την 22η-2-2016) 182 νέοι φορείς, από τους οποίους οι 25 είναι Ν.Π.Ι.Δ. και Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι 157 είναι φορείς του Δημοσίου.
Aπό τους 157 φορείς του Δημοσίου, οι 115 είναι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν είχαν στο παρελθόν τη δυνατότητα να απογραφούν επειδή εξυπηρετούνται διοικητικά από υπαλλήλους των Δήμων. Οι υπόλοιποι 42 φορείς του Δημοσίου που απεγράφησαν εξυπηρετούνται από αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν ήδη απογεγραμμένοι στον φορέα όπου ανήκαν οργανικά, ή -επειδή δεν διαθέτουν προσωπικό- εξυπηρετούνται για τις ανάγκες της απογραφής από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, οι 157 φορείς του Δημοσίου εμφανίζονται μεν ως νέοι φορείς στην απογραφή, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση του προσωπικού του Δημοσίου δεδομένου ότι το προσωπικό τους ήταν ήδη απογεγραμμένο. Αντιθέτως, τα 25 Ν.Π.Ι.Δ. που απεγράφησαν αποτελούν νέους φορείς για το Μητρώο και, όσοι από αυτούς διαθέτουν προσωπικό, το εισάγουν στο Μητρώο.
2. Αναφορικά με τους μη απογεγραμμένους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, βάσει των διασταυρώσεων που έχει διενεργήσει το Υπουργείο Οικονομικών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι φορείς που απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς πρώτα απογράφονται στο Μητρώο και κατόπιν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών διενεργεί διασταύρωση των φορέων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π. με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το αποτέλεσμα της διασταύρωσης προκύπτουν φορείς που έχουν μεν απογραφεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π., όπως επίσης και φορείς που ούτε έχουν απογραφεί, ούτε έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ.
Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με την Ε.Α.Π., οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν είχαν απογραφεί και δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π. ήταν 204 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Από αυτά έχουν απογραφεί, σε συνέχεια της από υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9-11-2015 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, 25 Ν.Π.Δ.Δ και 1 Ν.Π.Ι.Δ. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η απογραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δεν επηρεάζει το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων, δεδομένου ότι είτε στελεχώνονται από αποσπασμένους υπαλλήλους είτε εξυπηρετούνται διοικητικά από υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι σε άλλο φορέα του δημοσίου.
3. Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων στους Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς και το σύνολο των αμοιβών τους, θέτουμε υπόψη σας ότι ο συνολικός αριθμός του απογεγραμμένου τακτικού και λοιπού προσωπικού, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στα Ν.Π.Ι.Δ. αναρτάται κάθε μήνα στο site της απογραφήςwww.apografi.gov.gr, στον ιστοχώρο Στατιστικά Μητρώου, Αναλυτικά Στατιστικά. Η τελευταία ανάρτηση περιέχει στοιχεία Ιανουαρίου 2016. Αναφορικά με το σύνολο των αμοιβών τους, θέτουμε υπόψη σας ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
4. Αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς που δεν απογράφονται, θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α’), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α’), η αναστολή χρηματοδότησης των φορέων που δεν προβαίνουν στις ενέργειες απογραφής και ένταξης στην Ε.Α.Π. διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η εν λόγω απόφαση δεν έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί.
5. Αναφορικά με το ερώτημα, πόσα ΝΠΙΔ λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, θέτουμε υπόψη σας ότι στην υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9-11-2015 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας απάντησαν μέχρι στιγμής τρία (3) Υπουργεία. Ως εκ τούτου, πλέον αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών που διαθέτει όλα τα δεδομένα κρατικής χρηματοδότησης σε Ν.Π.Ι.Δ.
Τέλος, αναφορικά με το ερώτημα της ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης των δημόσιων φορέων και οργανισμών, θέτουμε υπόψη σας ότι η απογραφή του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων παρουσιάζει δυσκολία, αφενός λόγω των διατάξεων που εξαιρούν τα εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ. από τις γενικές διατάξεις του δημόσιου τομέα (ενδεικτικά αναφέρεται ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η Εστία Ναυτικών, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) και αφετέρου λόγω της προσφυγής στη Δικαιοσύνη ομάδων Ν.Π.Ι.Δ. (όπως π.χ. πολλές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οποίες έχουν ενημερώσει την Υπηρεσία μας ότι εφαρμόζουν προσωρινές διαταγές δικαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες, μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, δεν απογράφουν το προσωπικό τους).
Οι προαναφερθείσες δικαστικές εκκρεμότητες καθιστούν δύσκολη και την επιβολή κυρώσεων στα εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ., δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επιβάλει αναστολή χρηματοδότησης ή άλλες κυρώσεις εάν η υποχρέωση απογραφής ενός Ν.Π.Ι.Δ. δεν επιβεβαιωθεί πέραν πάσης νομικής αμφιβολίας. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της απογραφής των Ν.Π.Ι.Δ. που απομένουν θα γίνει όταν αρθούν οι νομικές αμφισβητήσεις σχετικά με την υπαγωγή ορισμένων Ν.Π.Ι.Δ. ή κατηγοριών Ν.Π.Ι.Δ. στις διατάξεις περί απογραφής.