ΤτΕ: Κατά 2,6% αυξήθηκαν το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων

Για το σύνολο του 2020 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ανήλθε σε 4,2%
Κατά 2,6% αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους), σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ για το σύνολο του 2020 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ανήλθε σε 4,2%, έναντι αύξησης 7,2% το 2019.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,0% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Για το 2020, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 4,7%, έναντι αύξησης 7,7% το 2019, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 3,9% το 2020, έναντι αύξησης 6,9% το 2019.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν αυξημένες κατά 5,2% στην Αθήνα και 4,1% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μικρή μείωση καταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις λοιπές περιοχές της χώρας (-0,5% και -0,3% αντίστοιχα).
Για το 2020, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2019 ήταν 7,4%, 4,6%, 0,1% και 1,8% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ για το 2020 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,5%.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ «νέων» και «παλαιών» διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα «Αγορά Ακινήτων».

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)
2019 2020* 2019 2020 *
δ΄ α΄* β΄* γ΄* δ΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Δείκτης τιμών (2007=100) 64,4 67,1 65,5 66,7 67,0 67,5 67,2
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,2 4,2 7,5 6,7 4,2 3,5 2,6
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
1. Νέα (έως 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100) 66,7 69,8 68,7 69,4 69,7 70,2 70,0
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,7 4,7 9,1 7,6 5,2 4,2 2,0
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100) 63,0 65,4 63,6 65,1 65,4 65,8 65,5
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 6,9 3,9 6,4 6,1 3,6 3,1 3,0
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. Αθήνα
Δείκτης τιμών (2007=100) 63,9 68,6 65,9 67,7 68,4 69,1 69,3
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 10,6 7,4 11,4 10,9 7,2 6,4 5,2
2. Θεσσαλονίκη
Δείκτης τιμών (2007=100) 58,9 61,6 59,4 61,3 61,8 61,8 61,8
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 6,9 4,6 5,9 5,4 4,5 4,6 4,1
3. Άλλες μεγάλες πόλεις
Δείκτης τιμών (2007=100) 64,5 64,5 64,4 64,4 64,6 65,1 64,1
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 3,7 0,1 3,0 1,5 0,1 -0,5 -0,5
4. Λοιπές περιοχές
Δείκτης τιμών (2007=100) 67,7 68,9 68,5 69,5 68,9 69,1 68,3
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,5 1,8 4,8 4,1 2,1 1,4 -0,3
5. Αστικές περιοχές (σύνολο)
Δείκτης τιμών (1997=100) 163,5 170,9 166,5 169,7 171,0 171,9 171,1
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,4 4,5 7,6 7,1 4,8 3,6 2,8