Ποιες δημόσιες υπηρεσίες προσλαμβάνουν – 592 μόνιμες και εποχικές θέσεις

Συνολικά 592 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις αναμένεται να γίνουν μέσα στον επόμενο μήνα σε ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΠΕ.

Αναλυτικά, στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης θα προσληφθούν 129 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Άλλες 82 θέσεις εργασίας προκηρύσσει η ΔΕΗ για τις Μονάδες της Διεύθυνσης Πωλήσεων ανά την επικράτεια, που αφορούν τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις 175 ατόμων πρόκειται να κάνει και η ΕΥΔΑΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της εταιρείας, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 50 ΔΕ Καταμετρητών, 19 ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας), 6 ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ και Δ’ κατηγορίας και 100 ΥΕ Εργατών.Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

36 διανομείς θα προσλάβουν τα ΕΛΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.