Το ΤΕΕ ενημερώνει τα μέλη του για το ΕΣΠΑ

Σε λειτουργία τίθεται από το ΤΕΕ και την Attica Bank το Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανικών (help-desk), για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Info-thec, by TEE».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέλαβε την εν λόγω πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης υποστήριξης των μελών του, ώστε το Επιμελητήριο να παράσχει καθοδήγηση στα μέλη του που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για λήψη χρηματοδότησης μέσω των δημοσιευμένων προσκλήσεων των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα προγράμματα: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «το Επιμελητήριο θέλει να συνεχίσει να προσφέρει νέες υπηρεσίες στα μέλη του. Μέσω του help desk θα παρέχει στους μηχανικούς όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις, καθώς και καθοδήγηση για τη σύνταξη και υποβολή των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σκοπεύει επίσης να επεκτείνει αυτή τη δράση και σε μελλοντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα αφορούν τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ».

Η υποστήριξη θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες προς τα ενδιαφερόμενα μέλη θα περιλαμβάνουν: Ενημέρωση σχετικά με την επιλεξιμότητα για συμμετοχή στις δράσεις, παροχή διευκρινίσεων επί των όρων των προσκλήσεων (επιλεξιμότητα δαπανών, κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.), καθοδήγηση των μελών προκειμένου να συντάξουν με ακρίβεια, πληρότητα και σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από τις προσκλήσεις των δράσεων, την αίτηση χρηματοδότησης. Το γραφείο θα λειτουργήσει καθ’ όλη την περίοδο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί που είναι μέλη του ΤΕΕ μπορούν να επικοινωνούν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: infothec@central.tee.gr. ή τηλεφωνικά στο 2103315861-2.