Πώς γίνονται οι τοποθετήσεις των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών στις ‘Ενοπλες Δυνάμεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4361 (1 Φεβρουαρίου 2016), σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το πώς οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται.
Στον στρατό ξηράς ορίζεται ότι οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Στο Πολεμικό Ναυτικό οι οπλίτες τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.
Στην Πολεμική Αεροπορία οι στρατεύσιμοι τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη υπηρεσιακά κριτήρια, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους Δόκιμους Εφέδρους, τους Επίκουρους Αξιωματικούς και τους Εφέδρους Αξιωματικούς.