Μέσα σε 10 ημέρες οι αιτήσεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 1998 για κάλυψη 2.135 κενών

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για 2.135 διορισμούς σε πέντε υπουργεία καλούνται να
υποβάλουν άμεσα οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998.

Με προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης και δημοσιεύθηκε σήμερα στο
ΦΕΚ, δίνεται προθεσμία 10 ημερών να υποβάλλουν αίτηση όσοι συμμετείχαν στον
διαγωνισμό 8/1997 και έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης
κατά κατηγορία και κλάδο, προκειμένου να ενταχθούν στον πίνακα διοριστέων που
θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ και από τον οποίο θα επιλεγούν οι υποψήφιοι για την
κάλυψη των κενών.

Στο ΦΕΚ καταγράφονται μία προς μία οι θέσεις και στην αίτησή τους οι υποψήφιοι
θα πρέπει να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης έως 250 από αυτές. Η αίτηση
βρίσκεται στους ιστότοπους του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του ΑΣΕΠ (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα)
και υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο
μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ ως εξής:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την
Προκήρυξη 1ΕΓ/2016
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.
T.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και
ασύλου), Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εισαγγελίες
πρωτοδικών, πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία, εφετεία, φυλακές κ.λπ.), Υγείας
(νοσοκομεία, κέντρα υγείας), Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (κεντρική υπηρεσία, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ.)και Πολιτισμού και Αθλητισμού
(κεντρική υπηρεσία, μουσεία, Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών κ.λπ.)

Οι θέσεις, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα, κατανέμονται ως εξής:
Α. Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης, 720 θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ
Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού?Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού?Οικονομικού.
Β. Τεχνολογικής (T.Ε.) Εκπαίδευσης, 372 θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΤΕ
Γραμματέων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ
Διοικητικού?Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού.
Γ. Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης 1043 θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ
Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού?Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού.

Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ήδη διοριστεί στο Δημόσιο
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσοι διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό και εν
συνεχεία παραιτήθηκαν και όσοι κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα σε
σειρά διοριστέου και δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.

Κάθε υποψήφιος, κατατάσσεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία
εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία
είχε καταταγεί στους πίνακες της 8/1997 προκήρυξης. Από τους πίνακες κατάταξης
και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό με τη δήλωση
προτίμησής τους καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει αριθμό
διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται. Όσοι καταταχθούν
στον πίνακα και δεν αποδεχτούν τον διορισμό τους, τίθενται εκτός της
διαδικασίας διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Μετά τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση
κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο (ή
ειδικότητα).

SHARE