Επιδότηση 500 ευρώ το μήνα για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Με επιδότηση 50% του μηνιαίου μισθού τους και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ τον μήνα ξεκινά το πρόγραμμα πρόσληψης 15.000 ανέργων άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τους ανέργους θα υποδείξει στις επιχειρήσεις ο ΟΑΕΔ, μέσα από το μητρώο των μακροχρόνια ανέργων που διατηρεί, ενώ οι εταιρείες που θα προσλάβουν τους ωφελούμενους θα μπορούν να επιλέξουν ποιους υποψήφιους θα ήθελαν να καλέσουν σε συνέντευξη.

Στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι θα έχουν σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ θα μπορούν να εργαστούν για ένα επιπλέον εννιάμηνο (πέραν των αρχικών εννέα μηνών), εφόσον η επιχείρηση τους το ζητήσει.

Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετέχουσα επιχείρηση να αναλάβει τη δέσμευση να μη μειώσει τις θέσεις εργασίας, ούτε να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της σε όλο το διάστημα της επιχορήγησης και για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν επιχειρήσεις συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατά το προηγούμενο 12μηνο δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού. Το πλήθος των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών) μέσα στις οποίες συνυπολογίζεται και το προσωπικό με σχέση μερικής ή εποχικής απασχόλησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν από τις 24 Μαρτίου ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) την αίτηση υπαγωγής, που θα αναρτηθεί -εντολή κενής θέσης- ως υπεύθυνη δήλωση.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.