Δημόσιο: Θέσεις μονίμων υπαλλήλων μπορούν να “καταλάβουν” από φέτος οι συμβασιούχοι

Σε θέσεις μονίμου προσωπικού θα μπορούν για πρώτη φορά από φέτος να μεταταχθούν ή να αποσπασθούν συμβασιούχοι αορίστου χρόνου στο δημόσιο, μέσα από το επικείμενο “κύμα” κινητικότητας, το οποίο θα αρχίσει να “τρέχει” τις επόμενες ημέρες με πρώτο ορόσημο την 10η Απριλίου.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε χθες το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ΄ εφαρμογή διάταξης την οποία ψήφισε τον περασμένο μήνα σε νομοσχέδιο εφ΄ όλης της ύλης για το δημόσιο.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος υπενθυμίζει τη σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία “προβλέφθηκε πλέον η δυνατότητα και σε υπαλλήλους με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου να μπορούν να μετέχουν και στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν”.

Έτσι, σημειώνεται από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης πως “εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί (σ.σ. για την κενή θέση μόνιμου προσωπικού) υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση”.

Τονίζεται, επίσης, πως “η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου”, ο οποίος προηγούμενα μετατάχθηκε σε αυτήν.

Κατά άλλα, με την εγκύκλιο του, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δίδει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών –δηλαδή έως την Τετάρτη 10 Απριλίου προκειμένου οι φορείς του Δημοσίου να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων στις υπηρεσίες μέσω του συστήματος της κινητικότητας των υπαλλήλων, δηλαδή μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων και αποσπάσεων η οποία έχει θεσπισθεί από την παρούσα κυβέρνηση από το 2016, αλλά έχει αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία από το 2017.

Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, το νέο σύστημα μετακίνησης υπαλλήλων από τη μία υπηρεσία του δημοσίου στην άλλη, έχει ήδη κλείσει τρεις “κύκλους” και το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι έτοιμο να “τρέξει” το τέταρτο κατά σειρά και πρώτο για φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα της “κινητικότητας” μπορούν να συμμετάσχουν και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου και, μάλιστα, έχουν το δικαίωμα –εφόσον πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις – να μεταταχθούν ή αποσπασθούν σε θέση μόνιμου προσωπικού.

Όπως επισημαίνει στην εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες η αρμόδια Υπουργός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, το πρόγραμμα κινητικότητας αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Ειδικότερα, και προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καταχωρίζουν και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Κινητικότητας τα αιτήματα για κάλυψη αναγκών στους φορείς που εποπτεύουν.

Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου ότι οι προδιαγραφές της εφαρμογής έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους καθώς προστέθηκαν και νέες λειτουργικότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινητικότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες για τη συμμετοχή τους, υπενθυμίζονται από πλευράς Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, βασικές οδηγίες, μεταξύ άλλων, όπως παρακάτω:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.

Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης”.

Μετά την αρχικοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την Κινητικότητα, δηλαδή την εισαγωγή του οργανογράμματος, των θέσεων και των ειδικών περιγραμμάτων, τα στάδια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

*Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων/κάλυψης αναγκών

*Αξιολόγηση αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

*Ανακοίνωση των προς κάλυψη θέσεων και αναγκών

*Υποβολή αιτήσεων μετακίνησης από τους ενδιαφερόμενους

*Έλεγχος προϋποθέσεων μετακίνησης από τους φορείς προέλευσης

*Αξιολόγηση αιτήσεων από τα τριμελή όργανα των φορέων υποδοχής

*Οριστικοποίηση / υλοποίηση μετακίνησης

Σημειώνεται ότι “τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα”.

Επομένως, τα αιτήματα που θα υποβάλουν οι φορείς θα πρέπει να αναφέρουν επιπλέον το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων για τον κλάδο-ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα προκειμένου η Κεντρική επιτροπή Κινητικότητας να διαμορφώνει ασφαλή κρίση ως προς την αναγκαιότητα του αιτήματος.

Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και αρμόδιοι για την εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας είναι οι χρήστες με το ρόλο “Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας”. Ο ρόλος αυτός αποδίδεται από τους κεντρικούς διαχειριστές (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Οι χρήστες με τον εν λόγω ρόλο εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα υποβληθέντα αιτήματα των φορέων.

Τα εγκεκριμένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων/αναγκών δημοσιοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Για κάθε θέση, η εφαρμογή εμφανίζει πληροφορίες για το φορέα, την οργανική μονάδα, το δήμο, τον τύπο μετακίνησης, την εργασιακή σχέση, την κατηγορία εκπαίδευσης, τον κλάδο, το γενικό περίγραμμα και το ειδικό περίγραμμα θέσης.

Επισημαίνεται ότι όπως είναι γνωστό, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του φορέα (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η προϋπόθεση που αφορά την έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους δεν απαιτείται, εφόσον, με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

Οι φορείς που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση θα πρέπει να αποστείλουν στον εποπτεύοντα φορέα τους αιτιολογημένη έκθεση στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και στοιχεία για τις θέσεις προσωπικού (ποσοστά καλυμμένων, κενών, αριθμός θέσεων κλπ) με τα οποία θα τεκμηριώνεται η μη αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης νέων Οργανισμών.

Στη συνέχεια, ο εποπτεύων φορέας, εφόσον αποδέχεται την αιτιολογημένη έκθεση του φορέα του (έγκριση αρμόδιου υπουργού).

Επισημαίνεται ότι οι φορείς πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε τα περιγράμματα θέσεων εργασίας να καταρτιστούν με ορθό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδίως ως προς τη συμπλήρωση του πεδίου “Τυπικά Προσόντα”.

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή του αιτήματος για συγκεκριμένη θέση εργασίας δεν υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου περιγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου κινητικότητας. Για ενδεχόμενη τροποποίηση απαιτείται διαγραφή του αιτήματος και επανυποβολή του (σε κάθε περίπτωση έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων των φορέων).