Απόφαση για την παράταση της θητεία των μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην υπ’ αριθ. 2/2016 γνωμοδότησή της αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία «δεν ανέχονται την ύπαρξη χρονικών διαστημάτων, χωρίς λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής που είναι επιφορτισμένη στην εθνική έννομη τάξη με την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», αλλά «επιβάλλουν την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των Αρχών αυτών και περαιτέρω αποκλείουν οποιαδήποτε παρέμβαση του εσωτερικού νομοθέτη (κοινού ή και συνταγματικού)».

Ειδικότερα, η αρχή, αναφέρει ότι δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή (άρθρα 5 και 9Α Συντάγματος) η λύση της συνέχειας της λειτουργίας της αρχής, γιατί «δεν εννοείται «αναστολή» ή «διακοπή» της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος των προσωπικών δεδομένων» και προσθέτει ότι σε περίπτωση κατά την οποία η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής δεν αποφασίσει «την στελέχωση της αρχής και εφ’ όσον υπάρχει ήδη συγκροτημένη και λειτουργούσα ανεξάρτητη αρχή το Σύνταγμα επιβάλλει την παράταση της θητείας των υπηρετούντων µελών, ακόμη και όταν έχει λήξει η θητεία τους, λόγω αδυναμίας ανάδειξης νέων µελών και μέχρι τον διορισμό τους», προσθέτει η αρχή στην γνωμοδότησή της.

Ακόμη, αναφέρει η αρχή, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Οδηγία 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν ότι «δεν ανέχονται την ύπαρξη χρονικών διαστημάτων, χωρίς λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής, που είναι επιφορτισμένη στην εθνική έννομη τάξη µε την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλουν την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των αρχών αυτών και περαιτέρω αποκλείουν οποιαδήποτε παρέμβαση του εσωτερικού νομοθέτη (κοινού ή και συνταγματικού) επιφέρει διατάραξη της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, που είναι επιφορτισμένες µε την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Τέλος, επισημαίνει η αρχή, ότι ο νόμος 4055/2012 έχει «την έντονη υπόδειξη» προς την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, ότι πρέπει μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της θητείας των μελών της αρχής να ορίζουν νέα.

SHARE