19 λύσεις για κόκκινα δάνεια στον αναθεωρημένο κώδικα της Τραπέζης της Ελλάδος

Δεκαεννέα λύσεις τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο Κώδικας λαμβάνει μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για δάνεια με πολλαπλούς πιστωτές
O κώδικας ισχύει για όλα τα δάνεια, ενώ εξαιρούνται μόνο όσα έχουν καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015 καθώς και όσα υπόκεινται πλέον στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Προϋπόθεση για να ρυθμιστεί ένα δάνειο είναι ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιμος και η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός ενός εξαμήνου.

Η τράπεζα καλείται να προτείνει λύσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η παραχώρηση του ακινήτου στην τράπεζα, η πώληση του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια η αποπληρωμή του δανείου, η μεταβίβαση του ακινήτου στην τράπεζα και στη συνέχεια η ενοικίασή του από τον δανειολήπτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή η οριστική διαγραφή της οφειλής εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη.

Ο δανειολήπτης από την πλευρά του μπορεί να προτείνει ή να απορρίψει λύσεις. Τις ίδιες υποχρεώσεις με τον δανειολήπτη έχουν οι τριτεγγυητές.