Η οικονομία βουλιάζει κι αυτοί ιδρύουν νέους Οργανισμούς στο Δημόσιο

Μπορεί σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ξεπεράσει τα όρια ακόμη και του άκρατου νέο φιλελευθερισμού, ωστόσο η σχέση του με το κράτος και το δημόσιο παραμένει σταθερά μέσα στα όρια της Αριστερής ιδεοληψίας.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη του πολυνομοσχεδίου, καθώς οι Έλληνες φορολογούμενοι εκτός από την αύξηση των φόρων θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να συντηρήσουν τους νέους Οργανισμούς του Δημοσίου που ιδρύει η κυβέρνηση Τσίπρα.

Οι νέοι Φορείς και Θεσμοί που ιδρύονται, όπως τους κωδικοποίησε η ΕΣΕΕ, είναι:
1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Έχει λειτουργική ανεξαρτησία και δημιουργείται ασυμβίβαστο αρμοδιοτήτων Αρχής – Υπουργού. Διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και 4 ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το συμβούλιο παρέχει την σύμφωνη γνώμη του κυρίως σε θέματα στρατηγικής. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί να παραστούν, μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διοικεί την Αρχή. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Οι στόχοι της Αρχής καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση έως 31 Δεκεμβρίου.
2.Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ)
2. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
3.Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
α) Ο Τομεακός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
β) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
γ) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
δ) ο Τομεακός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της και στις συνεδριάσεις της μπορεί να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εκπρόσωποι φορέων.
4.Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Έδρα της είναι η Αθήνα, η οποία μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
5.Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)
Δημιουργούνται τα Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ). Επιχειρησιακός στόχος των ΚΕΥΔ είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
6.Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ)
Ιδρύεται Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ), ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στο Συμβούλιο διοίκησης της Αρχής συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος , ο οποίος ορίζεται από τη Διοικητική της Επιτροπή, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιοσδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Παράλληλα, ιδρύεται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ Πειραιά. Η Δ.Α.Λ Πειραιά ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να εξειδικεύονται οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Δ.Α.Λ Πειραιά απασχολείται αποκλειστικά με θέματα που αφορούν το λιμένα του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό, συγκαλεί τουλάχιστον μια φορά ανά 3 μήνες Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανισμού Λιμένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όμοροι δήμοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων – χρηστών των υπηρεσιών του λιμανιού.
7.Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, της οποίας προΐσταται Γενικός Γραμματέας. Η Γενική Γραμματεία αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή κυρίως τον σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ). Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, η Γραμματεία συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.
8.Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε
Δημιουργείται η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Η εταιρεία συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και επίσης συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου μπορεί να μην φέρνουν αντιρρήσεις στην ίδρυση των νέων φορέων αλλά εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μειώνεται ούτε το κράτος ούτε η γραφειοκρατία που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκόμματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει ότι αίτημα της αγοράς είναι οι νέοι θεσμοί να συνεργάζονται όσο γίνεται συχνότερα με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκμεταλλευτούν την πείρα τους, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι στην εκτέλεση του έργου τους.
• Πάντως το φαινόμενο να ιδρύονται κι άλλοι οργανισμοί του δημοσίου την ώρα που το κράτος βουλιάζει και δεν έχει να πληρώσει τους ήδη υπάρχοντες, ξεπερνά τα όρια της λογικής και είναι απορίας άξιον γιατί η ΝΔ δεν έχει αναδείξει το θέμα στην πραγματική του διάσταση!