Χωρίς προστασία οι καταθέσεις των ταμείων

Πολλά ερωτήματα προκαλεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο με τίτλο: «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να προσεχθούν καθώς εκφράζονται φόβοι για κούρεμα καταθέσεων, λόγω του γνωστού προβλήματος έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το νομοσχέδιο, το οποίο ορίζει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) ως τον αποκλειστικό φορέα του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, προβλέπει πως το όριο προστασίας των 100.000 ευρώ ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ.

Καταθέσεις, οι οποίες προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, τυγχάνουν εξαιρετικώς αυξημένης προστασίας έως του προσθέτου ορίου των 300.000 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επαναβεβαιώνεται πως το όριο προστασίας καταθέσεων των 100.000 ευρώ ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων, κάθε καταθέτη, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ.

Ειδικότερα, το ποσό των 100.000 ευρώ ορίζεται ως το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα.

Ωστόσο σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν καταθέτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθετών τους, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν την εξαίρεση από προστασία και εγγύηση του ΤΕΚΕ των εν λόγω κατηγοριών καταθέσεων:
– Οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.
– Οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
– Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.
– Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.
– Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
– Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
– Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
– Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό.
– Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).
– Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
– Οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί.