Σε δημόσια θέα τα ονόματα μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου στο publicrevenue.gr, αλλά μετά από λίγο “έπεσε”…

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα 13.730 μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου στο publicrevenue.gr.

Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 150.000 ευρώ, με καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλών για πάνω από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, η δημοσιοποίηση των ονομάτων γίνεται στο πλάισιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν – με δικαστική απόφαση – έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.