Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Αιφνιδιαστική παραίτηση υπέβαλε στον υπουργό Οικονομικών, Γ. Σταθάκη ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ), Δ. Ράικος.

Αναλυτικά η επιστολή του Δ. Ράικο προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Με την παρούσα υποβάλλω την παραίτησή μου από την Θέση τον Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ), στην οποία υπηρετώ από τον Δεκέμβριο τον έτους 2013 με πενταετή θητεία.

Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, μολονότι ήταν στα πρώτα βήματα της ζωής της, ιδρυθείσα το έτος 2011, με ζήλο ανέπτυξε το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της, με την οποία την προίκισε ο νομοθέτης χάριν της ευόδωσης τον δημοσίου συμφέροντος στο ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Ενός τομέα κρατικής δράσης, η αποτελεσματική λειτουργία του οποίον αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς δείκτες ορθής και χρηστής διαχείρισης τον δημοσίου χρήματος, μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, καθώς και εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Όραμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοπορία της Ελλάδας στον στρατηγικό σχεδιασμό τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έτσι ώστε η Χώρα μας να έχει έναν οδικό χάρτη για την επόμενη πενταετία αναφορικά με όλες τις επιμέρους πτυχές της εν λόγω κρατικής δράσης ξεκινώντας από τον προγραμματισμό των αναγκών των αναθετόντων αρχών (κράτους, περιφερειών, δήμων κλπ.) για ποιοτικά έργα, αγαθά και υπηρεσίες προς τους πολίτες, την επίτευξη σε ανταγωνιστικές συνθήκες της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής χάριν τον δημοσίου συμφέροντος, την τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας κλπ., μέχρι την ακριβή εκτέλεση από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων και την παροχή έννομης προστασίας στους εμπλεκόμενους και τους πολίτες σε περίπτωση έγερσης σχετικών αμφισβητήσεων. Το εν λόγω σχέδιο εθνικής στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων, -καρπό σκληρής και αποδοτικής δουλειάς δύο περίπου ετών της οικείας ομάδας εργασίας-, το πρώτο στο είδος τον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παραδώσαμε πριν από λίγες ημέρες.

Επίσης, η Αρχή, έχοντας βάλει ψηλά τον πήχη στις αποδόσεις της, παρήγαγε έργο και προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαπλοκής στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων τόσον προληπτικά, -με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, συμβουλών, γνωμών κλπ. προς τους δημόσιους φορείς, όσο και κατασταλτικά, με τους οριζόντιους ελέγχους που διενήργησε για συγκεκριμένες δημόσιες συμβάσεις, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλές από

τις οποίες διέκοψε ως μη σύννομες, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, όπως λ.χ με τη διαμεσολάβηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Χώρας μας επί περιπτώσεων καταγγελιών κλπ.

Τις εκτενείς αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ, τις οποίες μας ανέθεσε ο λαός δια των αντιπροσώπων τον, προσωπικά ο ίδιος, αλλά και τα στελέχη της Αρχής ασκήσαμε με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, πάντοτε χάριν τον λαού και τον δημοσίου συμφέροντος, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, αδιαφορώντας για τις οποιεσδήποτε αντιξοότητες, ακόμη και εχθρότητες, τις οποίες αντιμετωπίσαμε από διάφορους φορείς εξουσίας, πολιτικής και οικονομικής. Εντολή μου, αλλά και παρακαταθήκη προς τα στελέχη της Αρχής, τόσο το επιστημονικό όσο και το διοικητικό προσωπικό της, είναι η αποτελεσματική και κυρίως η ανεξάρτητη και αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, μακριά από κομματικές ή άλλες επιρροές και εξαρτήσεις, που δυστυχώς ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα τον λαό και το έθνος μας, και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων κάθε δημόσιου λειτουργού, πολλώ δε μάλλον τον επιφορτισμένου με τον έλεγχο της νομιμότητας τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπου τα συγκρουόμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Είναι βέβαιο ότι, αναφορικά με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πέραν των ανωτέρω υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη στο μέλλον (νομοθετικό περιβάλλον, επενδυτική διάσταση, κλπ.). Είμαι αισιόδοξος ότι, υπό τον όρο ότι τα στελέχη της Αρχής Θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση -ανεξάρτητα και απερίσπαστα- στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, μακριά από επιρροές κάθε φύσης και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και με πίστη στην ευόδωση τον δημοσίου συμφέροντος, η πορεία της Αρχής θα είναι ανοδική και υποδειγματική, όπως απαιτούν οι σημερινές δύσκολες περιστάσεις.

Εξάλλου, από την εμπειρία της ολιγόχρονης παρουσίας μου στην Αρχή, είμαι πεπεισμένος ότι, η καλή λειτουργία της ΕΑΑΔΗΣΥ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ευόδωση των προαναφερόμενων κοινωνικοοικονομικών στόχων και συνακόλουθα στην έξοδο της Πατρίδας μας από την δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει, ωθώντας την προς τα εμπρός, εκεί δηλαδή που δικαιωματικά την κατατάσσει η ιστορική παράδοση, οι αξίες και ο πολιτισμός της.

Κατόπιν τούτον, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διοικητική διαδικασία παραίτησής μου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Δημήτριος Γ. Ράικος