Απαράδεκτο: Ζημιές 102,5 εκατ. η ΔΕΗ

Πηγή:marketfair.gr

Ζημιές ύψους 102,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΔΕΗ το 2015 από κέρδη 91,3 εκατ. ευρώ το 2014. Οι ζημιές οφείλονται στον υπερδιπλασιασμό των προβλέψεων ήτοι 950 εκατ. ευρώ!!!
Ομως και το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) παρουσίασε σημαντική μείωση 19% στα 892,4 εκατ. ευρώ από 1,022 δισ. ευρώ το 2014.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο επίσης μειώθηκε το 2015 κατά € 127,9 εκατ. ή 2,2% και διαμορφώθηκε σε € 5.735,7 εκατ. έναντι € 5.863,6 εκατ. το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται :

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω :
– της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
– της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016)
– της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση € 13 εκατ.

β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης αυξήθηκαν κατά € 472 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 781 εκατ.το 2015 έναντι € 309 εκατ. το 2014.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 90 εκατ. το 2015, έναντι € 76 εκατ.το 2014. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν ελαφρυνθεί κατά περίπου € 50 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε συντηρητικό υπολογισμό της θετικής επίδρασης των ενεργών
διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πέραν των επισφαλειών, οι προβλέψεις έχουν επιβαρυνθεί και με ένα ποσό € 20,9 εκατ., το οποίο αφορά ΕΦΚ που κατέβαλε η ΔΕΗ για ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2010 -2015 (€ 17,6 εκατ. για την περίοδο Μαΐου 2010 – Δεκεμβρίου 2014 και € 3,3 εκατ. για τη χρήση του 2015), μετά από σχετική διοικητική πράξη των Τελωνειακών Αρχών. Η ΔΕΗ έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια διότι η εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια ιδιοκαταναλώθηκε αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα έπρεπε να μην επιβαρύνεται με την καταβολή ΕΦΚ. Η ΔΕΗ, θεωρώντας ότι είναι διεκδικήσιμη η επιστροφή του ποσού αυτού, δεν το έχει συμπεριλάβει στις λειτουργικές δαπάνες αλλά έχει σχηματίσει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκαν σε € 950 εκατ. το 2015 έναντι € 431 εκατ. το 2014.

Καθαρό χρέος €4,78 δισ!

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.788,9 εκατ., μειωμένο κατά € 203 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ.).

Πάνω η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Και όλα αυτά παρά το ότι η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% το 2015, στις 58.772 GWh έναντι 57.032 GWh το 2014. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 2% και οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση κατά 8,6% που παρατηρήθηκε στο α’ τρίμηνο του 2015 λόγω των δυσμενέστερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2015, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε μείωση κατά 3,6%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,9%. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης οφείλεται κυρίως στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το δ΄τρίμηνο 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Στο σύνολο του έτους οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,5% (257 GWh), αλλά στο δ’ τρίμηνο του 2015, μειώθηκαν κατά 5,9% (725 GWh), ως αποτέλεσμα τόσο της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζήτησης όσο και της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ.
Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε από 97,7% στο τέλος του 2014 σε 94,5% στο τέλος του 2015.

SHARE