Παράνομη η γνωστοποίηση των στοιχείων σε τρίτους από εισπρακτικές

Παράνομη χαρακτηρίζει την ανακοίνωση σε τρίτο, μη οφειλέτη, των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε απόφασή της που αφορά στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών.

Στην υπ’ αρίθμ. 26/2016 απόφαση καταγράφεται και το ζήτημα γύρω από την όχληση συγγενικών προσώπων οφειλετών από τις επίμαχες εταιρίες, ενώ απαριθμούνται και καταγγελίες οφειλετών στην Αρχή, πολλοί μάλιστα εκ των οποίων επικαλούνται ότι από την όχληση αυτή πιέστηκαν συγγενείς τους (πχ άρρωστοι γονείς) σε βαθμό διακινδύνευσης της υγείας τους και ότι δημιουργήθηκαν ενδοοικογενειακά προβλήματα.

“Ο καλών οφείλει να ενημερώνει τόσο για την ιδιότητα του (εταιρία ενημέρωσης ή δανειστής) και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο ν. 3758/2009 όσο και για το γεγονός της καταγραφής πριν από την έναρξη κάθε επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο και αν απαντηθεί η κλήση δηλαδή είτε αυτή απαντηθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τρίτο πρόσωπο…” αναφέρεται, καθώς θίγεται υπέρμετρα ο οφειλέτης από τη συνεπαγόμενη αποκάλυψη σε τρίτους (συνηθέστερα στους οικείους του) της αναζήτησης του από ΕΕΟ προφανώς για ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

Η Αρχή αναφέρει μεταξύ άλλων, πως ο νόμος 3758/2009 ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών δεν έχει ρητή πρόβλεψη για την καταγραφή του περιεχομένου της συνομιλίας με τρίτους, παρά μόνο με τον οφειλέτη και, επιπλέον, πως ρητώς διαφοροποιεί την επικοινωνία προς τον οφειλέτη (που μπορεί να απαντηθεί από τρίτο πρόσωπο) από την επικοινωνία με τον ίδιο τον οφειλέτη, επιβάλλοντας ρητώς την καταγραφή του περιεχομένου της συνομιλίας με τον οφειλέτη (και όχι με τρίτο) καθώς και την πλήρη και σαφή ενημέρωση του οφειλέτη (και όχι τρίτου) για τα στοιχεία του καλούντος, την καταγραφή των στοιχείων και του περιεχομένου της συνομιλίας, το σκοπό της καταγραφής, το χρόνο τήρησης των ανωτέρω, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας (την αναλυτική ενημέρωση του οφειλέτη για τη ληξιπρόσθεσμη οφειλή του).

Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση, προβλέπει την απαγόρευση όχλησης ή δυσφήμισης του οφειλέτη στους οικείους του και την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη και τη μη αποκάλυψη τους σε τρίτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω μείζονος σημασίας, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Αρχής προκειμένου να αποφανθεί για ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας του κλάδου των εισπρακτικών εταιριών.